Produkty radarowe


Obrazy radarowe umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym takich zjawisk jak groźne burze, gradobicia i linie szkwału. Dane z naszego radaru umożliwiają bardzo precyzyjne określenie obszarów zagrożonych groźnymi zjawiskami z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań prewencyjnych ograniczających następstwa groźnych zjawisk. Głównym „produktem” pracy radaru meteorologicznego jest obraz przestrzennego rozkładu natężenia opadów atmosferycznych. Ponadto archiwizowane przez nas dane mogą służyć jako podstawa ekspertyz meteorologicznych. Nasz radar swym zasięgiem obejmuje obszary leżące na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Zasięg ten obejmuje m. in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską, Rybnicki Okręg Węglowy, Jurę Krakowsko – Częstochowską, Beskid Śląski oraz Bramę Morawską. Odbiorcami naszych danych mogą być m.in.: Samorządy lokalne, media, rolnictwo, lotnictwo, branża budowlana, branża ubezpieczeniowa, centra zarządzania kryzysowego, biura prognoz meteorologicznych, zarządcy infrastruktury strategicznej, organizatorzy imprez masowych, pasjonaci i klienci indywidualni. Radar generuje następujące produkty:
  • PPI – rozkład odbiciowości na pojedynczej elewacji. Produkt tworzony jest bardzo szybko, w wyniku jednego obrotu anteny ustawionej pod określonym kątem względem powierzchni ziemi.
  • CAPPI – Rozkład odbiciowości na stałej wysokości nad powierzchnią ziemi. Produkt CAPPI jest efektem przetwarzania danych ze skanu objętościowego, przez co czas generowania danych jest dłuższy
  • CMAX – maksymalna odbiciowość w całym pionowym profilu troposfery zrzutowana na płaszczyznę
  • RHI – przekrój pionowy po zadanym azymucie
  • Echo Top – maksymalna wysokość wierzchołków echa o zadanej wartości
  • VIL – wodność scałkowana w pionie z całego pionowego profilu troposfery
  • MaxZ – maksymalna odbiciowość w całym pionowym profilu troposfery zrzutowana na płaszczyznę z dodatkową projekcją wartości maksymalnych na pionowych przekrojach
Document